CatalàCastellano

 

 

DOCUMENTS 2009

Desarrollos urbanísticos en el entorno  cercano del Aeropuerto del Prat

El pasado 9 de diciembre, el Departamento de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya ha aprobado definitivamente la modificación del PAU (Programa de Actuación Urbanística) de Llevant Mar que supondrá la urbanización de la última gran pineda del lado 'playa' de Gavà Mar así como la construcción de un hotel y de 237 viviendas no unifamiliaresDiari Oicial de la 94168 Generalitat de Catalunya Núm. 5527 – 16.12.2009
Disposicions
ACORD
GOV/201/2009, de 9 de desembre, d’aprovació deinitiva de la modiicació del
Programa d’actuació urbanística de Llevant Mar, de Gavà.
L’Ajuntament de Gavà ha tramitat l’expedient de la modificació del Programa
d’actuació urbanística de Llevant Mar, d’aquest municipi.
Per resolució de 31 de juliol de 2000, el titular del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, d’acord amb l’informe previ de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, va emetre informe favorable sobre l’expedient de
referència.
La Comissió Jurídica Assessora, mitjançant el Dictamen 635/00, de 30 de novembre,
que va ser aclarit a instàncies del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques en data 13 de setembre de 2001, va emetre informe favorable
sobre la modificació esmentada, amb la condició de sol·licitar un nou informe en
el cas que l’estudi d’impacte ambiental aeroportuari a redactar comportés no tan
sols la modificació de les condicions del Pla parcial, sinó també les del Programa
d’actuació urbanística.
La declaració d’impacte ambiental de l’ampliació de l’aeroport de Barcelona
efectuada per resolució de la Secretaria General de Medi Ambient de 9 de
gener de 2002 no va concretar les mesures a adoptar respecte dels usos del
sòl afectats per l’impacte acústic, sinó que va assenyalar que el Ministeri de
Foment, d’acord amb la normativa aplicable, havia d’establir el règim jurídic
de les servituds i les condicions d’ús dels predis i la subjecció parcial a l’interès
general, que comprèn la protecció de persones, del medi natural i de la seguretat
de la navegació aèria.
En vista de l’informe de la Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment
emès en data 30 de juliol de 2004, s’ha aportat una proposta de text rectificat
de la modificació del Programa d’actuació urbanística, en la qual, en coherència
amb la proposta rectificada del Pla parcial, s’opta per mantenir els usos residencials
amb incorporació en la normativa dels compromisos referents a la inscripció en el
Registre de la Propietat dels condicionants derivats de l’informe esmentat respecte
de les afectacions sonores del sector. Les rectificacions incorporades en el document
de modificació no suposen cap afecció ni modificació sobre les zones verdes i els
espais lliures previstos en l’expedient ni sobre el contingut de l’ordenació que va
ser objecte del dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora. L’esmentat
text rectificat ha rebut la conformitat de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Gavà en data 15 de juliol de 2008.
El 25 de maig de 2009, els Serveis Territorials a Barcelona del Departament de
Medi Ambient i Habitatge, a petició de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, van informar que la modificació del Programa d’actuació urbanística
municipal de Llevant Mar, de Gavà, no havia de ser objecte d’avaluació ambiental,
de conformitat amb el que estableix l’article 3 de la Llei 9/2006, sobre avaluació
dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient.
Vist l’informe favorable sobre el text rectificat emès per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona;
Tenint en compte l’objecte de la modificació, i de conformitat amb la disposició
transitòria tercera, apartat b), del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, és d’aplicació l’article 76 del Text refós de
la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística, aprovat pel Decret legislatiu
1/1990, de 12 de juliol, per la qual cosa ha de ser resolta definitivament pel Govern
de la Generalitat de Catalunya.
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5527 – 16.12.2009 94169
Disposicions
Per tot això, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i
d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, el Govern adopta el
següent
ACORD:
—1 Aprovar definitivament la modificació del Programa d’actuació urbanística
de Llevant Mar, de Gavà, promoguda i tramesa per l’Ajuntament.
—2 Disposar la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d’aquest
Acord, i de la normativa de la modificació del Programa d’actuació urbanística,
que consta a l’annex, a l’efecte de la seva executivitat immediata.
—3 Comunicar aquest Acord a l’Ajuntament de Gavà.
L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 del
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
al Registre de planejament urbanístic de Catalunya, dependent del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa,
08029 Barcelona, de 9.30 a 13.30 h, i al web http://ptop.gencat.cat/rpuc.
Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 116 i
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, davant el Govern en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà de la seva notificació o publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, o bé es pot interposar recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que preveuen l’article 116 de la Llei esmentada i
l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la
seva notificació o publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens
perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
El recurs de reposició s’entén desestimat si transcorre el termini d’un mes sense
que es dicti resolució expressa i, en aquest cas, es pot interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de sis mesos comptadors des de l’endemà de la data en
què s’entengui desestimat per silenci, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol.
Barcelona, 9 de desembre de 2009
LAIA BONET RULL
Secretària del Govern
ANNEX
Normes urbanístiques per al desplegament del Pla parcial d’ordenació
—1 Àmbit del Pla parcial
L’àmbit territorial del Programa d’actuació urbanística (PAU) és de 117.710,28
m², delimitat en tots els plànols d’aquest document, corresponent al sòl urbanitzable
no programat del Pla general metropolità (PGM).
—2 Edificabilitat màxima i disposició dels sòls edificables
L’edificabilitat màxima del sector en sòls no considerats com a sistemes serà de
28.709 m²st.
Diari Oicial de la 94170 Generalitat de Catalunya Núm. 5527 – 16.12.2009
Disposicions
—3 Reserves mínimes de sòl per a sistemes
Les reserves mínimes de sòl per a sistemes establertes en la normativa del Pla
general es concreten en aquest PAU, segons el quadre adjunt:
Jardins urbans (6 b) 37.666,73 m² 32,00%
Dotacions i equipaments (7 b) 18.253,38 m² 15,54%
Vials i aparcaments públics 24.443,50 m² 20,76%
Total reserves mínimes de sòls 80.363,61 m² 68,27%
Aquestes reserves de sòl per a sistemes es grafien en el plànol d’ordenació i usos
del sòl que constitueix la proposta d’estructura urbana d’aquest PAU.
Cal entendre que si bé la quantia de sòl a reservar és obligatòria pel que fa al total
dels sistemes, és indicativa quant a la quantia per a cada sistema.
El Pla parcial, per tant, podrà precisar el límit físic entre cada sistema i entre
aquests i el sòl edificable, definint les quanties parcials d’aquests sempre que es
compleixi la reserva de 80.363,61 m² en total, així com els mínims que el PGM
fixa per a cada un d’ells i que es detallen a l’apartat 3.1 d’aquesta memòria.
—4 Cessions mínimes de sòl
Cessions en concepte de sistemes locals:
Els sòls definits com a sistemes locals de domini públic d’aquest PAU seran cedits
a l’Administració, degudament urbanitzats i enjardinats segons la seva finalitat. La
quantia d’aquests sòls serà com a mínim la que estableix l’apartat anterior, relatiu
a les reserves mínimes de sòls per a sistemes, i la seva ubicació, l’assenyalada en
el plànol d’ordenació, amb les precisions que pugui introduir el Pla parcial pel que
fa a ajustos a la topografia, vials interiors, etc.
Cessions en concepte de l’aprofitament mitjà:
Se cedirà un solar amb capacitat per edificar fins a un 10% de l’edificabilitat
màxima del sector, és a dir, 2.870,90 m²st.
—5 Densitat màxima d’habitatges
La densitat màxima de 25 habitatges/ha sobre el sector d’acord amb les NU del
PGM es limita a un màxim de 237 habitatges (20,13 hab/ha).
—6 Usos permesos
Usos de caràcter privat:
Habitatge plurifamiliar i residencial hoteler en bloc aïllat; no s’admet l’habitatge
unifamiliar en filera.
Usos de caràcter públic:
Ús sanitari assistencial, docent-cultural i lúdic-recreatiu.
Es consideren prohibits els usos restants.
—7 Sistema d’actuació
La gestió urbanística del Pla parcial s’efectuarà mitjançant el sistema d’actuació
de compensació.
—8 Projecte d’urbanització i compensació
El Pla parcial establirà un termini màxim d’execució de l’ordenació de dos anys
a partir de la seva aprovació definitiva.
En el termini màxim de tres mesos a partir de l’aprovació definitiva del Pla parcial
s’haurà de realitzar el projecte de compensació corresponent.
El Projecte d’urbanització s’adequarà a les directrius que el Pla parcial estableixi
pel que fa a això, i es redactarà en un termini de quatre mesos des de l’aprovació
definitiva del Pla parcial.
El Projecte d’urbanització contindrà un annex de “Rehabilitació de la franja litoral
de l’actuació”, que donarà les pautes per als diversos projectes d’enjardinament, que
preveuran la situació i la naturalesa de les espècies vegetals, així com del mobiliari
urbà, camins i passeig.
—9 Afecció sonora de les finques del sector Llevant Mar i mesures d’insonorització
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5527 – 16.12.2009 94171
Disposicions
El Pla parcial del sector haurà d’incorporar les determinacions següents:
1. Afecció sonora i publicitat registral.
En la descripció registral de totes les finques resultants del projecte de compensació
o, si s’escau, de reparcel·lació per a la modalitat de compensació bàsica
del sector Llevant Mar, caldrà que obligatòriament hi consti, en la forma que
legalment procedeixi, l’afecció sonora que incideix en l’àmbit esmentat, i això
segons el text que es deriva de l’informe emès pel Ministeri de Foment (Direcció
General d’Aviació Civil), de data 30 de juliol de 2004, el qual a continuació es
transcriu literalment:
“Esta finca se encuentra en una zona sometida a un nivel de afección sonora
producida por el sobrevuelo de aeronaves procedentes de las salidas y/o llegadas
del aeropuerto de Barcelona, de hasta Leq día = 60 dB(A) (Nivel sonoro continuo
expresado en decibelios escala A, correspondiente a la misma cantidad de energía
que el ruido real variable considerado, en un punto determinado, durante todo el
período diurno o nocturno).”
2. Projecte d’urbanització.
El projecte d’urbanització ha d’incorporar l’estol de mesures adients per tal de
contribuir a neutralitzar els efectes de les empremtes sonores, derivades de l’activitat
de l’aeroport de Barcelona, sobre el conjunt del sector.
A títol enunciatiu i no limitatiu, les mesures esmentades han de consistir en
masses arbredes, talussos i seqüències de pantalles mimetitzades, entre d’altres,
disposades de tal manera que coadjuvin a la millor qualitat d’insonorització del
conjunt d’edificacions del sector Llevant Mar.
A aquests efectes, la memòria del Projecte d’urbanització ha d’abastar un
informe justificatiu específic que avaluï el rendiment funcional de les mesures
a emprar.
3. Edificacions.
3.1 Mesures de disseny.
El disseny de les edificacions ha de garantir que les dependències més sensibles
al soroll, en relació amb la font sonora que representa l’aeroport de Barcelona,
s’emplacin de la manera més allunyada possible.
3.2 Continuïtat de l’aïllament.
Els projectes d’edificació en tot el sector Llevant Mar han d’impedir l’existència
de ponts acústics, per aconseguir la continuïtat de l’aïllament i la globalització de
la insonorització interior/exterior.
3.3 Projectes d’edificació.
Els projectes d’edificació corresponents a tot el sector Llevant Mar han de
donar compliment al que estableix la “Norma básica de la edificación NBECA-
88, sobre condiciones acústicas en los edificios”, en especial al contingut
de l’annex 5 de la Norma esmentada, relatiu als nivells d’immissió de soroll
aeri i de vibració.
Així mateix, els projectes d’edificació esmentats han de donar compliment al
que estableix la Llei catalana 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, en especial al contingut de l’article 13 i l’annex 9 de la normativa
esmentada.
3.4 Documentació dels projectes d’edificació.
Els projectes d’edificació en tot el sector Llevant Mar han d’incorporar un annex
justificatiu dels coeficients d’aïllament acústic aconseguit amb les mesures adoptades,
així com acreditar la continuïtat de l’aïllament, tal com estableix aquest article.
3.5 Llicències de primera ocupació.
Per a l’obtenció de la llicència de primera ocupació caldrà aportar un certificat
emès per una entitat o un laboratori homologat que acrediti fefaentment que, en la
construcció executada segons la llicència, s’ha donat compliment al que estableix
la “Norma básica de la edificación NBE-CA-88, sobre condiciones acústicas en
los edificios”, i s’han aconseguit els valors d’aïllament acústic necessaris per a una
zona sotmesa a un nivell d’afecció sonora de fins a Leq dia = 60 db(A).
Diari Oicial de la 94172 Generalitat de Catalunya Núm. 5527 – 16.12.2009
Disposicions
3.6 Normativa d’aplicació.
Independentment de les referències que conté aquest precepte a la normativa
reguladora de les condicions acústiques en els edificis i/o la contaminació acústica,
la normativa aplicable reguladora d’aquests aspectes serà la vigent en la data de la
sol·licitud de la llicència d’edificació corresponent.
(09.337.055)


preservermcastelldefels©2006


Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Las cookies utilizadas para el funcionamiento esencial del sitio. Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos y cómo eliminarlas, consulte nuestra política de privacidad política de privacidad.

Acepto las cookies de este sitio.
EU Cookie Directive plugin by